I veckan kom beslutet från Skatteverket, hovet får inte behålla sin status som andaktshus. Skatteverket omtaxerar istället Sörmlands Stavhov till en hyrehusenhet.

De som följt bloggen vet att denna process pågått ett tag. Vi har anfört alla argument vi har kunnat, fastigheten är byggd som ett andaktshus, den enda verksamheten som försiggår i fastigheten är av religiös natur. Ritualer som är att se som bön förekommer i fastigheten, vi har övergångsritualer som är att likställa med det kristna dopet. Vi samlas minst en gång i veckan, och vi firar gemensamt religiösa högtider i fastigheten. Fastigheten ägs dessutom av en person som har en roll som är likvärdig en pastor i en kristen församling. Men ingenting har handläggaren på Skatteverket accepterat.

Detta trots att Skatteverkets riktlinjer är tydliga, en fastighet skall taxeras utifrån vilket ändamål den är byggd för, och vilken verksamhet som pågår i fastigheten.

Skatteverket har tagit fasta på att vi uppgett att vi utgör en icke missionerande trosinriktning, som endast vänder sig till de som söker upp oss; vilket i sig beror på att vår trosinriktning åtminstone delvis är att se som fatalistisk. De som är ämnade att följa vår väg kommer att hitta den, utan att vi springer och knackar på deras dörr och tjatar.

Man har även fastnat på att jag beskrev verksamheten som blygsam, vilket jag gjorde enbart för att jag inte kände att Skatteverket hade med vår verksamhet att göra. Utifrån dessa invändningar argumenterar man för att verksamheten i byggnaden inte är av tillräckligt stor samhällsnytta för att kvalificera som specialbyggnad. I min begäran till omprövning menar jag att det knappast kan vara avgörande ifall verksamheten i byggnaden är tillräckligt utåtriktad för att den skall anses vara en kyrkobyggnad. Nyckeltal som antal aktiviteter eller antal besökare kan inte heller vara avgörande. Det enda som kan vara avgörande är syftet med byggnaden och arten av den verksamhet som bedrivs.

Man har hela tiden från Skatteverkets sida ifrågasatt mina argument och därmed tvingat mig att allt mer detaljerat beskriva min religiösa tillhörighet. Under processens gång har jag blivit införstådd i att detta i sig är ett brott mot min grundlagsskyddade religionsfrihet. Myndigheter får helt enkelt inte avkräva folk uppgifter om deras religiösa hemvist. Denna process har sett till att min religionstillhörighet finns väl dokumenterad i offentliga handlingar.

Utifrån argumentationen i beslutet från Skatteverket, så är det tydligt att man utgår i från monoteistiska religioner och deras förutsättningar när man fattat detta beslut. Man är fast i en schablonbild av vad religion är, de flesta religionsvetare är nog överens om att religion idag varken behöver ha en missionsbefallning eller trosbekännelse. Religion kan ha helt andra ramverk, på precis det sätt som nordisk hedendom och stav har.

Argumentationen i beslutet och det faktum att man ändrar fastighetsbeteckningen på Sörmlands Stavhov till hyreshusenhet; skickar en tydlig signal. Man markerar att vår religiösa utövning har lägre status jämfört med monoteistisk trosutövning; samt att endast monoteister har rätt att hålla av staten erkända andaktshus.

Jag ser det som ytterst osannolikt att processen fortsatt ifall jag istället hade varit en pastor inom en frikyrkoförsamling som råkade stå som ägare till ett bönehus. Därför anser jag att även detta är en kränkning och diskriminering som går mot den grundlagsskyddade religionsfrihet vi har enligt regeringsförklaringen. Eftersom jag anser att min grundlagsskyddade religionsfrihet har kränkts på flera punkter så har jag även startat en parallell process omkring detta.

Eftersom jag tillhör en religion som in i det som definieras som modern tid har undantryckts och förföljts, till den grad att dödsstraff har utdömts för folk som ägnar sig åt liknande bruk som det vi gör; så anser jag att kränkningen när man registrerat min trostillhörighet är extra allvarlig. Jag tillhör trots allt en tradition som var sluten och hemlighölls fram till 1992 av just denna orsak. Det faktum att det finns monoteister som är extremt fientligt inställda gentemot polyteistiska trosutövare gör inte saken mindre allvarlig.

Som ni förstår kommer jag inte vika ned mig. Jag tänker inte acceptera att bil felfördelad av statliga myndigheter, ej heller att min religionsfrihet anses som mindre skyddsvärd jämfört med monoteistisk religion.

Vi ägnar oss åt bön, övergångsritualer, högtidsfirande och själavård på Sörmlands Stavhov; vår verksamhet utgör lika stor samhällsnytta som vilken annan kyrkobyggnad som helst, och den skall därmed erkännas som ett andaktshus av staten.

Jag som gode skall inte heller behöva nagelfaras av tjänstemän på statliga myndigheter. Jag har precis samma funktion som en frikyrkopastor, och det hus där jag bedriver min gärning skall erkännas som ett andaktshus.

Jag kommer med största sannolikhet att återkomma till ämnet. Detta är principiellt viktigt både utifrån ett demokratiskt perspektiv, men även för andra inom den hedniska kretsen. Även om Sörmlands Stavhov är det första dedikerade hovet i Sverige, så är vi sannolikt inte det sista. Det gäller alltså att säkerställa hedningars rättigheter även framöver.

Jag har bifogat ett kort på när syjuntan har möte i den fastighet som numer är Sörmlands Stavhov. Om än de yttre uttrycken för vår tro skiljer sig, så är de säkerligen upprörda. För även de verkade i en tid då staten ansåg sig ha ätt att sätta sig över folks trosutövning.