För fyra år sedan publicerade jag ett blogginlägg med titeln ”Heimdalls svärd”, där beskrev jag kortfattat systematiken inom stav och synen på guden Heimdall inom traditionen. Jag avslutade med att deklarera att stav är en Heimdall-kult. [1]

I den här texten utvecklar jag Heimdall utifrån ett stavperspektiv. Texten bygger på min egen analys och tolkning av stavs systematik och struktur och de olika aspekter inom traditionen som berör Heimdall. Precis som många av mina inlägg är denna text att se som en källtext, då det är första gången uppfattningen från av en muntlig tradition förmedlas i en sammanhållen text.

Den här texten blir en djupdykning där jag försöker förtydliga Heimdalls väsen, det underlättar således om man har följt bloggen och har en relativt god kunskap om nordisk mytologi. Men, jag kommer lämna referat till andra blogginlägg som jag har skrivit och som berör de olika områden jag avhandlar. Jag refererar även till de skriftliga källorna och nämnvärda forskare.

Den här texten samlar alltså ihop en stor textmassa, och sammanfattar väldigt mycket av mitt bloggande. Den här texten kan ses som det inledande kapitlet i den bok jag publicerat kapitelvis på nätet under de senaste fyra åren. Den som utgår från denna text och följer referenserna utlovas en god förståelse för vad stav faktiskt är och hur det fungerar. Sedan är det upp till läsaren att avgöra om den vill försöka tillgodogöra sig även de praktiska bitarna av stav. Enligt mig är det praktiska utövandet precis lika viktigt som det teoretiska.

Inledning

Inom akademin framstår Heimdall lite som en gåta, man vet inte riktigt hur man skall förhålla sig till honom. Från mitt perspektiv som stavutövare är detta väldigt konstigt. Heimdall nämns på åtskilliga ställen i de litterära källorna, om man analyserar vad han gör, och vad han säger, och hur man beskriver honom; så tycker jag att man får en ganska tydlig bild.

I Eddadikten Rigsthula beskrivs hur Heimdall besöker människorna under namnet Rig, han besöker olika familjer och utifrån detta formeras de samhällsklasser som utgör kärnan i samhället. Rig ger de människor han möter goda råd och förmedlar kunskap om runor och annat praktiskt. Han är delaktig när de lär sig stridskonst och magi och annan värdefull kunskap. Till slut kommer en punkt då Jarls son Kon Unge (konung) överträffar Rig i kunskap om runor, och därmed får överta hans namn. Det ger nästan intrycket av en gudomligt inrättad och ärftlig kungaätt, till skillnad från stav har Rigsthula ett socioekonomiskt perspektiv. [2]

I Rigstula framställs Heimdall som en lärare och förmedlare av kunskap, en länk mellan gudar och människor. Enligt de litterära källorna är det Oden som fångar upp runorna från underjorden, men det är Heimdall som förmedlar kunskapen till människorna. Måste vi relatera Heimdall till en gudomlighet från en annan tradition så kommer Grekernas Hermes Trismegistos nära till hands, likaså Egypternas Thot eller Metatron som förekommer i judisk och kristen mysticism.

Enligt stavs uppfattning är Heimdall den av gudarna som främst förstår människorna och deras behov, han är den mänskligaste av gudarna, och han lyssnar till människorna. Han kan därmed liknas med en psykolog. Enligt stavs uppfattning är Heimdall beskyddare av jarlklassen, alltså tänkarna, filosoferna och läkarna. [3]

Geometri och tidräkning

I artikeln om Heimdalls svärd beskriver jag hur Heimdall inom stav är knuten till den sjunde runan, och att man genom att stapla den sju gånger skapar en illustration av Urds väv. I artiklarna om runställningarna och stridskonsten så har jag beskrivit hur man inom stav uppfattar detta som en geometrisk illustration som visar flera underliggande lager av vår verklighet. I denna illustration finns flera aspekter av universums förutsättningar inkodade, och precis som en hyperkub, eller tesserakt, så skall illustrationen uppfattas som en skugga av något multidimensionellt som man försöker förmedla på en tvådimensionell yta.[4][5][6]

Illustrationen av väven har starka paralleller med medeltida geometri och platonism, och den fyller samma funktion som de kuber man använder inom andrafilosofiska skolor. Man kan även se paralleller till modern fysik där geometri spelar en viktig roll. Från ett strikt stavperspektiv knyter vi alltså Heimdall till matematik. Men vi knyter honom även till kunskap i största allmänhet. Oavsett om man utgår från mysticism eller modern fysik, så är det återkommande att man använder avstånd, vinklar och former för att förklara universums egenskaper.

Heimdall personifierar systematiken inom stav, och därmed knyts Heimdall även till tidräkning genom den runkalender som är en integrerad del av stavs systematik. Detta är den enda levande runkalender som existerar idag, den är dessutom mer omfattande än de jämförbara medeltida runkalendrar man känner till. Stavs kalender har mycket tydliga mytologiska kopplingar, och är till skillnad från medeltida kalendrar helt fristående från den kristna kalendern. Heimdalls koppling till tidräkning är inte speciellt kontroversiellt utifrån ett akademiskt perspektiv, då han blåser i Gjallarhornet och markerar slutet på innevarande tidsålder. [7]

Heimdalls ljud – Valans spådom

Genom Heimdalls lur och att han beskrivs ha en extremt välutvecklad hörsel; så är det naturligt att förknippa Heimdall med musik. Jag kan inte komma på någon annan nordisk gudomlighet som i källorna är lika tydligt förknippas med ett musikinstrument. Om man applicerar matematik på former får man geometri, applicerar man matematik på ljud skapas musik.

Enligt fysiken är ljud inget annat än vibration, och vibration är i sin tur energi. Enligt fysiken är vibration en förutsättning för universum, utan detta skulle allt stagnera och falla isär. Atomer och molekyler behöver energi för att hålla ihop.

Valans spådom är en av de viktigaste dikterna i den nordiska mytologin, där beskrivs världens skapelse och undergång. Dikten inleds med en uppmaning till Heimdalls söner att lyssna.

Hören mig alla heliga släkten, större och smärre söner av Heimdall; du vill ju, Valfader, att väl jag täljer forntida sägner, de första, jag minnes.

På fornisländska lyder den inledande strofen;

”Hljóðs bið ek allar helgar kindir, meiri ok minni mögu Heimdallar”

Ordet Hljóðs betyder ljud, men det kan också vara en uppmaning att vara tyst och lyssna på något viktigt. Ordet bið, alltså ber, förstärker att det är en uppmaning till åhöraren att inta tystnad, men ordet kan också åsyfta bön och tålamod. Ordet mögu som brukar översättas till söner korrelerar till den moderna svenskans måg, även ingifta släktingar kan gå under denna benämning. Ordet mögu kan även syfta till unga män i allmänhet, och har släktskap med den feminina motsvarigheten mö. De som uppmanas att lyssna behöver med andra ord inte uppfattas som genetiska ättlingar till Heimdall.

Redan i inledningen av dikten förbinds alltså Heimdall till både ljud och människor. Man kan uppfatta att ljud som urprincip och underliggande förutsättning, länkas samman med människorna som har kommit många steg senare i skapelseprocessen. Versen binder genom Heimdall samman människorna med alla nivåer i universum. Människan är skapelsens krona, utan att för den sakens skull ställa människorna över något annat. Det är många underliggande lager som krävs för att människorna skall kunna existera. Samma ögonblick som universum slutar att vibrera och göra ljud så upphör mänskligt liv.

Det är också värt att notera att heliga släkten nämns i samband med uppmaningen att lyssna, vilket indikerar att det som förmedlas i sig är heligt. Ord är magiska och heliga inom många religioner, inte minst i en muntligt traderad religion som nordisk hedendom. De skriftliga källorna är som bekant nedtecknade muntliga berättelser.

I Strof 27 av Valans spådom så återkommer man till Heimdall i förhållande till ljud:

(Lönnroth) Hon vet var Heimdals hörsel är gömd Under det heliga högresta trädet

På fornisländska är det återigen det mångtydiga ordet hljóð som används. Ordet kan som nämnts vara en uppmaning att lyssna under tystnad, men det kan även beskriva ljud, ton, musik eller hörsel. Om man tittar på andra nordiska översättningar så är hörsel inte ett självklart val, andra nordiska översättare har översatt strofen med ”Heimdalls ljud”, eller Heimdalls horn.

En del forskare finner det förbryllande att Valans spådom inleds med en referens till just Heimdall. Men den aktade religionshistorikern Gro Steinsland, menar att man under den sena vikingatiden framhäver Heimdall som ett svar på utmaningarna från kristendomen, och att detta visar att hedendomen fortsatt var nyskapande och aktiv.

Steinsland argumenterar för att Heimdall representerar en mer human riktning av hedendomen, jämfört med myterna omkring Oden. Man stakar ut en ny framtid fri från de släktfejder och edsbrott och svek som präglade vikingatiden, både på ett mänskligt och gudomligt plan. Alltså frigör man sig genom Heimdall från de motsättningar som i förlängningen leder till Ragnarök. Man har alltså tagit lärdom från myterna, och genom denna lärdom valt en annan väg. [8]

Himmelsberget, kosmologin och ursprunget

I sången om Grimner berättar Oden att Heimdall har sin boning på Himmelsberget.

Vers 13:
Himinbjorg
är den åttonde,
och Heimdall där säges
över helgedomarna härska;
i sitt trevna hus
tömmer gudaväktarn
glad sitt goda mjöd.

Steinsland menar att denna vers tydliggör att Heimdall hör hemma i de övre kosmologiska skikten. Vidare nämns i versen att Heimdall därifrån härskar över helgedomarna, vilket påminner om uppfattningen inom stav att Heimdall är jarlarnas, det vill säga prästerskapets, beskyddare. Versen avslutas med att Heimdall i sitt hem glatt dricker sitt goda mjöd. I nordisk diktkonst refererar mjöd ofta till insikt och kunskap. Under den här tiden gör man inte heller skillnad mellan humaniora, vetenskap eller andlig kunskap; det är en senare uppdelning. Utifrån ett stavperspektiv är det inte någon egentlig skillnad mellan vetenskap och andlighet, det är endast olika vägar att försöka förstå vår omvärld och de villkor vi lever under.

Religionshistoriskt är det inte alls kontroversiellt att hävda att Heimdall har en kosmologiskt funktion. Inom stav är Heimdall knutpunkten mellan de sju världarna i kosmologin, och kopplingarna visualiseras med Hagl runan, alltså en geometrisk illustration av kosmos. Denna uppfattning är inte helt annorlunda jämfört med källorna som uppger att Heimdall vaktar bron Bifrost som knyter ihop världarna. Förutom att stav tillför en geometrisk dimension, så ses även Heimdall som en personifiering av knutpunkten. Heimdall är alltså en integrerad del av universum enligt den bild stav förmedlar.

Värt att nämna är att man inom stav inte förmedlar någon uppfattning om Yggrasil eller Bifrost, kosmologin knyts helt och hållet samman genom Hagl runan.

Följer man logiska steg utifrån Stavs kosmologiska illustration, så kan man faktiskt avkoda stora delar av den nordiska skapelseberättelsen; dessutom rimmar illustrationen väl med underliggande lager i Eddorna. Utifrån stavs kosmologi kan man dessutom dra paralleller till klassisk platonism.

Den främsta källan till nordisk kosmologi kommer från den medeltida isländska skalden Snorre Sturlasson. Jämfört med Snorres kosmologiska beskrivning är stavs kosmologi extremt sammanhållen. Snorres kosmologi faller isär vid närmare granskning, medan stavs kosmologi står pall för kritisk granskning. Stavkosmologin är unik i vår tid, men jag har valt att inte publicera detaljstudier av stavkosmologin. Flera gånger har jag skrivit utkast, men varje gång har jag slutat eftersom det kändes som jag dissekerade traditionen.

Heimdall hör alltså samman med den matematik, i form av geometri, ljud och tid, som återkommer i olika religioners skapelseberättelser. Dessutom utgör Heimdall det urmedvetande som krävs för att överhuvudtaget kunna skapa universum. Det är en väletablerad filosofisk uppfattning att tanken och fantasin kommer före allt. Ingenting kan skapas om inte någon tänker ut det i förväg. Enligt stavs skapelseberättelse, som ännu är muntligt traderad, så är det Heimdall som står för denna tanke. Stav uppfattar alltså Heimdall som den första, och den äldsta av gudarna. Stav uppfattar till och med att Heimdall stammar från en tidigare kosmisk cykel.

Heimdall gudarnas rådgivare

Även gudarna har nytta av Heimdalls vishet och goda råd. I kvädet om Trym berättas att jätten Trym har stulit Tors hammare, för att återlämna hammaren kräver jätten att få gifta sig med Fröja. Fröja vägrar att gå med på detta, vilket föranleder att Heimdall ger rådet att Tor själv bör
ta på sig brudkläderna. Så här översatte Erik Brate strof 15 i Trymskvädet:

Då yttrade Heimdall,
av asar den vitaste, –
han visste väl framtiden
som vanerna
annars –
“Bindom på Tor då
brudelin;
bäre han
det stora
brisingasmycket!


Benämningen den vitaste av asar är inte helt tydligt enligt språkvetarna, men det verkar finnas två uppfattningar. Den ena är att vit syftar på att någon är vacker och har lyster. Den andra möjligheten är att vit syftar på någon som inte behöver arbeta fysiskt, och som kan sitta i skuggan och filosofera och därmed undvika solbränna. Inom stav finns dock uppfattningen att färgen vit är knuten till jarlklassen, alltså prästerskapet. Heimdall ses som jarlklassens främsta gudomlighet. De andra gudomligheterna som representerar jarlklassen har en viss dragning åt krigarna i Herseklassen, det har inte Heimdall. Han är den mest utpräglade jarlgudomligheten.

Stav- Heimdalls skola

Stav har blivit omtalat som en stridskonst, men enligt traditionsbäraren är stav främst ett verktyg för att förmedla kunskap. Ivar Hafskjold har beskrivit stav som familjens utbildningssystem, genom vilket släktens medlemmar har erhållit den kunskap de behövt.

Föreställ dig att Heimdall skall förmedla sin kunskap till människorna, eller att människor skall förmedla Heimdalls kunskaper, och kunskapen om Heimdall vidare. Vore det inte i sådana fall lämpligt att försöka förpacka så mycket av kunskapen som möjligt omkring de runor som Heimdall lärt människorna? Man skapar helt enkelt ett runbaserat system där man kodar in matematik i form av tidräkning, geometri och musik. De gudomligheter som Heimdall lärt människorna om finns i denna struktur. Men även kosmologin, elementläran och örtmedicin och annan viktig kunskap. Man går så långt att man till och med kodar in hantverk och stridskonst. På många olika plan försöker man med minsta gemensamma nämnare att tydliggöra universums underliggande hemligheter.

Den som utgår från systemet får hänvisningar till vad den utifrån sina egna behov bör studera och expandera för att utveckla sig som människa. Hela den här artikeln är full med kunskap jag erhållit tack vare att jag utgått från stav.

Men, även en kult till en gudomlighet som är väldigt vetenskaplig behöver bön; därför lär sig eleverna runställningarna. Kort beskrivet en mångfacetterad ritual där man manifesterar och internaliserar runorna och applicerar deras form på allt från skriftspråk till stridskonst. Även bönsång och andningstekniker för stridskonst finns integrerade i ritualen. Till och med aspekter av förfädersdyrkan finns i runställningarna.

Det fantastiska med denna ritual är att man kan lära den på en dag, sedan har man att göra resten av livet. Genom den egna kroppen och sinnet ger ritualen utifrån de egna förutsättningarna en individanpassad träning. Kunskaperna och insikterna överförs i ett mångdimensionellt kontext, där kropp, sinnen och ande samverkar till att förmedla kunskapen.

Stridskonsten som lärs ut, bland annat genom runställningarna, bygger också på minsta gemensamma nämnare. Man lär ut små byggstenar som ger utövaren underliggande förståelse för stridskonstens principer och regler, detta hänger sedan samman med den filosofi inom systemet som stipulerar hur universum och samhället är konstruerat. Man utgår från den runbaserade geometri som systemet uppfattar är grunden till all skapelse i universum. De fem personligheterna, eller klasserna, som Heimdall strukturerade samhället omkring är också essentiella inom stridskonsten. Till och med gudomligheterna används för att manifestera och tydliggöra stridskonsten, vilket i sin tur förmedlar kunskap om gudomligheternas karaktär.

Heimdalls människokännedom i relation till de fem klasserna uppmanar dessutom utövaren att ha ett psykologiskt perspektiv till stridskonst, vad föranleder att man går i strid? Kan man välja en annan och mer kostnadseffektiv väg? Vad är det som triggar motståndaren? Hur tänker motståndaren? Precis som med skapande, så kan ingen större strid vinnas om den inte först vinns i tanken.

Stav kan alltså liknas vid en hednisk motsvarighet till fysikens periodiska system, en stark grundstruktur där utövaren likväl har möjlighet att systematisera nya upptäckter och insikter efterhand. Därmed stärks systemet och traditionen ju mer vi studerar och ju mer vi förstår.

Vetenskapsmannen Heimdall uppmanar oss att värdera all fakta som finns till buds, det finns ingen motsägelse mellan vår religion och vetenskap. Vi är inte dogmatiska eller fundamentalistiska. Vi förväntas vara kritiska och undersökande, även gentemot den egna traditionen. Vi förväntas analysera stavs struktur, och ifrågasätta de komponenter som ingår, genom denna process lär vi oss förstå systemet bättre. Jag själv utgör en av traditionens främsta kritiker, och jag utmanar traditionen så fort jag ser en chans. Jag har många gånger trott mig se brister i systematiken, varje gång har systemet vunnit den intellektuella kampen; och varje gång har jag kommit ut på andra sidan med mer kunskap. Genom stav har jag utmanat Heimdall, genom stav har Heimdall utbildat mig. Heimdall är en tålmodig och överseende lärare.

Fokusen på Heimdall inom stav, och synen på densamma, innebär att stav är helt unikt i ett modernt hedniskt perspektiv. Det finns ingen annan form av modern nordisk hedendom som är i närheten så sammanhållen som stav. Den starka systematiken, och de oerhört många lager som är inkodade innebär att stav är en oerhört kraftfull filosofisk tradition. Jag har personligen aldrig sett någon annan stridskonst där filosofin och kampkonsten är så hårt integrerade.

Men, det vore ett misstag att tro att Heimdall är den enda viktiga gudomligheten inom stav. Heimdall personifierar blott systematiken och strukturen, andra gudomligheter sätter sin prägel på traditionen som helhet. Traditionen är så ambitiös, att även det som egentligen inte går att systematisera är utsatt på kartan, och därmed medvetandegjort för utövaren. [9]

Stavs tillkomst

Oinsatta människor påstår emellanåt att stav är ett modernt påfund, men betänk att ovanstående text enbart är ett litet kondensat av allt traditionen innehåller. Det torde vara uppenbart för alla hur komplex denna tradition faktiskt är. Enligt mig finns det tre tänkbara alternativ omkring stavs tillkomst.

Det första alternativet är att stav ursprungligen förmedlades direkt av Heimdall, vilket borde vara den självklara slutsatsen utifrån ett rent religiöst perspektiv. Men, för den som besitter en gnutta kritiskt tänkande så framstår detta nog som ett tveksamt påstående.

Det andra alternativet är att det tog Heimdalls följare åtskilliga generationer att strukturera och systematisera all kunskap de hade; med syfte att utbilda kommande generationer, precis på samma sätt som de uppfattade att Heimdall en gång utbildade deras förfäder.

Men i slutändan är det nog lättast att sluta sig till att stav är ett modernt påfund. Men då får man även finna sig i att man geniförklarar skaparen av systemet. Denna har ju visat på större insikt och förmåga att tolka nordisk mytologi, kosmologi och runor än både den samlade akademin och runmagiska rörelsen tillsammans. Skaparen av stav ligger långt före alla andra på alla plan. Det är förstås teoretiskt möjligt att det förhåller sig så att stav är skapat av ett geni. Fast vi utgår som sagt från en logisk och vetenskaplig filosofisk skola, följdfrågan blir således hur sannolikt det är?

I slutändan bryr sig nog varken Heimdall, vår traditionsbärare, eller undertecknad om vad kreti och pleti har för uppfattning om traditionens ursprung. Vi ärar Heimdalls gärning bland människorna genom att erbjuda de som efterfrågar andlig bildning efter deras förmåga.

Mitt syfte med att skriva har varit att sprida kunskap om stav, vilket verkar ha varit till gagn för en del människor. Men jag hoppas även att jag inspirerat en och annan till aktivt utövande. Det är omkring det aktiva utövandet som traditionen får en chans att fortleva. Endast delar av stav kan överföras via text, viktiga delar av stav måste upplevas och erfaras för att ge eleven utbyte.

Referenser i texten:

[1] Heimdalls svärd,
http://blogg.angerboda.se/#post6

[2] De fem personligheterna inom stav,
http://blogg.angerboda.se/#post5

[3] Stavs health practices,
http://engblogg.angerboda.se/#post3

[4] Stavar sätter Heimdalls söner,
http://blogg.angerboda.se/#post19

[5] Stridskonsten inom stav,
http://blogg.angerboda.se/#post18

[6] Fungerar stav?
http://blogg.angerboda.se/#post31

[7] The esoteric rune
calendar of Stav, http://engblogg.angerboda.se/#post5

[8] Gro Steinsland,
Fornnordisk religion, 2007.

[9] Kampkonst, hedendom och schamanism, http://blogg.angerboda.se/#post16


Icke refererade artiklar av värde:

The stav poem,
http://engblogg.angerboda.se/#post4

An interview about Stav and heathenism,
http://engblogg.angerboda.se/#post8

The winter thing,
http://engblogg.angerboda.se/#post2

Tenen- det mystiska vapnet
inom stav, http://blogg.angerboda.se/#post12

Mann-runan,
http://blogg.angerboda.se/#post20


Totalt finns ett fyrtiotal
artiklar på mina engelska och svenska bloggsidor.

Citerade Nordiska dikter:

Rigstula:
http://heimskringla.no/wiki/Rigstula_(Erik_Brate)

Valans Spådom:
http://heimskringla.no/wiki/Valans_spådom

Sången om Grimner:
http://heimskringla.no/wiki/Sången_om_Grimner

Kvädet om Trym:
http://heimskringla.no/wiki/Kvädet_om_Trym