För fyra år sedan
publicerade jag ett blogginlägg med titeln ”Heimdalls svärd”,
där beskrev jag kortfattat systematiken inom stav och synen på
guden Heimdall inom traditionen. Jag avslutade med att deklarera att
stav är en Heimdall-kult. [1]

I den här texten
utvecklar jag Heimdall utifrån ett stavperspektiv. Texten bygger på
min egen analys och tolkning av stavs systematik och struktur och de
olika aspekter inom traditionen som berör Heimdall. Precis som många
av mina inlägg är denna text att se som en källtext, då det är
första gången uppfattningen från av en muntlig tradition förmedlas
i en sammanhållen text.

Den här texten blir en
djupdykning där jag försöker förtydliga Heimdalls väsen, det
underlättar således om man har följt bloggen och har en relativt
god kunskap om nordisk mytologi. Men, jag kommer lämna referat till
andra blogginlägg som jag har skrivit och som berör de olika
områden jag avhandlar. Jag refererar även till de skriftliga
källorna och nämnvärda forskare.

Den här texten samlar
alltså ihop en stor textmassa, och sammanfattar väldigt mycket av
mitt bloggande. Den här texten kan ses som det inledande kapitlet i
den bok jag publicerat kapitelvis på nätet under de senaste fyra
åren. Den som utgår från denna text och följer referenserna
utlovas en god förståelse för vad stav faktiskt är och hur det
fungerar. Sedan är det upp till läsaren att avgöra om den vill
försöka tillgodogöra sig även de praktiska bitarna av stav.
Enligt mig är det praktiska utövandet precis lika viktigt som det
teoretiska.

Inledning

Inom akademin framstår
Heimdall lite som en gåta, man vet inte riktigt hur man skall
förhålla sig till honom. Från mitt perspektiv som stavutövare är
detta väldigt konstigt. Heimdall nämns på åtskilliga ställen i
de litterära källorna, om man analyserar vad han gör, och vad han
säger, och hur man beskriver honom; så tycker jag att man får en
ganska tydlig bild.

I Eddadikten Rigsthula
beskrivs hur Heimdall besöker människorna under namnet Rig, han
besöker olika familjer och utifrån detta formeras de
samhällsklasser som utgör kärnan i samhället. Rig ger de
människor han möter goda råd och förmedlar kunskap om runor och
annat praktiskt. Han är delaktig när de lär sig stridskonst och
magi och annan värdefull kunskap. Till slut kommer en punkt då
Jarls son Kon Unge (konung) överträffar Rig i kunskap om runor, och
därmed får överta hans namn. Det ger nästan intrycket av en
gudomligt inrättad och ärftlig kungaätt, till skillnad från stav
har Rigsthula ett socioekonomiskt perspektiv. [2]

I Rigstula framställs
Heimdall som en lärare och förmedlare av kunskap, en länk mellan
gudar och människor. Enligt de litterära källorna är det Oden som
fångar upp runorna från underjorden, men det är Heimdall som
förmedlar kunskapen till människorna. Måste vi relatera Heimdall
till en gudomlighet från en annan tradition så kommer Grekernas
Hermes Trismegistos nära till hands, likaså Egypternas Thot eller
Metatron som förekommer i judisk och kristen mysticism.

Enligt
stavs uppfattning är Heimdall den av gudarna som främst förstår
människorna och deras behov, han är den mänskligaste av gudarna,
och han lyssnar till människorna. Han kan därmed liknas med en
psykolog. Enligt stavs uppfattning är Heimdall beskyddare av
jarlklassen, alltså tänkarna, filosoferna och läkarna. [3]

Geometri och tidräkning

I artikeln om Heimdalls
svärd beskriver jag hur Heimdall inom stav är knuten till den
sjunde runan, och att man genom att stapla den sju gånger skapar en
illustration av Urds väv. I artiklarna om runställningarna och
stridskonsten så har jag beskrivit hur man inom stav uppfattar detta
som en geometrisk illustration som visar flera underliggande lager av
vår verklighet. I denna illustration finns flera aspekter av
universums förutsättningar inkodade, och precis som en hyperkub,
eller tesserakt, så skall illustrationen uppfattas som en skugga av
något multidimensionellt som man försöker förmedla på en
tvådimensionell yta.[4][5][6]

Illustrationen av
väven har starka paralleller med medeltida geometri och platonism,
och den fyller samma funktion som de kuber man använder inom andra
filosofiska skolor. Man kan även se paralleller till modern fysik
där geometri spelar en viktig roll. Från ett strikt stavperspektiv
knyter vi alltså Heimdall till matematik. Men vi knyter honom även
till kunskap i största allmänhet. Oavsett om man utgår från
mysticism eller modern fysik, så är det återkommande att man
använder avstånd, vinklar och former för att förklara universums
egenskaper.

Heimdall personifierar
systematiken inom stav, och därmed knyts Heimdall även till
tidräkning genom den runkalender som är en integrerad del av stavs
systematik. Detta är den enda levande runkalender som existerar
idag, den är dessutom mer omfattande än de jämförbara medeltida
runkalendrar man känner till. Stavs kalender har mycket tydliga
mytologiska kopplingar, och är till skillnad från medeltida
kalendrar helt fristående från den kristna kalendern. Heimdalls
koppling till tidräkning är inte speciellt kontroversiellt utifrån
ett akademiskt perspektiv, då han blåser i Gjallarhornet och
markerar slutet på innevarande tidsålder. [7]

Heimdalls ljud – Valans
spådom

Genom Heimdalls lur och
att han beskrivs ha en extremt välutvecklad hörsel; så är det
naturligt att förknippa Heimdall med musik. Jag kan inte komma på
någon annan nordisk gudomlighet som i källorna är lika tydligt
förknippas med ett musikinstrument. Om man applicerar matematik på
former får man geometri, applicerar man matematik på ljud skapas
musik.

Enligt fysiken är ljud
inget annat än vibration, och vibration är i sin tur energi. Enligt
fysiken är vibration en förutsättning för universum, utan detta
skulle allt stagnera och falla isär. Atomer och molekyler behöver
energi för att hålla ihop.

Valans spådom är en av
de viktigaste dikterna i den nordiska mytologin, där beskrivs
världens skapelse och undergång. Dikten inleds med en uppmaning
till Heimdalls söner att lyssna.

Hören mig alla
heliga släkten,
större och smärre
söner av Heimdall;
du vill ju, Valfader,
att väl jag täljer
forntida sägner,
de första, jag minnes.

På fornisländska lyder
den inledande strofen;

”Hljóðs bið ek allar helgar
kindir, meiri ok minni mögu Heimdallar”

Ordet Hljóðs betyder
ljud, men det kan också vara en uppmaning att vara tyst och lyssna
på något viktigt. Ordet bið, alltså ber, förstärker att det är
en uppmaning till åhöraren att inta tystnad, men ordet kan också
åsyfta bön och tålamod. Ordet mögu som brukar översättas till
söner korrelerar till den moderna svenskans måg, även ingifta
släktingar kan gå under denna benämning. Ordet mögu kan även
syfta till unga män i allmänhet, och har släktskap med den
feminina motsvarigheten mö. De som uppmanas att lyssna behöver med
andra ord inte uppfattas som genetiska ättlingar till Heimdall.

Redan i inledningen av
dikten förbinds alltså Heimdall till både ljud och människor. Man
kan uppfatta att ljud som urprincip och underliggande förutsättning,
länkas samman med människorna som har kommit många steg senare i
skapelseprocessen. Versen binder genom Heimdall samman människorna
med alla nivåer i universum. Människan är skapelsens krona, utan
att för den sakens skull ställa människorna över något annat.
Det är många underliggande lager som krävs för att människorna
skall kunna existera. Samma ögonblick som universum slutar att
vibrera och göra ljud så upphör mänskligt liv.

Det är
också värt att notera att heliga släkten nämns i samband med
uppmaningen att lyssna, vilket indikerar att det som förmedlas i sig
är heligt. Ord är magiska och heliga inom många religioner, inte
minst i en muntligt traderad religion som nordisk hedendom. De
skriftliga källorna är som bekant nedtecknade muntliga berättelser.

I Strof 27 av Valans
spådom så återkommer man till Heimdall i förhållande till ljud:

(Lönnroth)
Hon vet var
Heimdals
hörsel är gömd
Under det heliga
högresta
trädet

På fornisländska
är det återigen det mångtydiga ordet hljóð som används. Ordet
kan som nämnts vara en uppmaning att lyssna under tystnad, men det
kan även beskriva ljud, ton, musik eller hörsel. Om man tittar på andra
nordiska översättningar så är hörsel inte ett självklart val,
andra nordiska översättare har översatt strofen med ”Heimdalls
ljud”, eller Heimdalls horn.

En del forskare
finner det förbryllande att Valans spådom inleds med en referens
till just Heimdall. Men den aktade religionshistorikern Gro
Steinsland, menar att man under den sena vikingatiden framhäver
Heimdall som ett svar på utmaningarna från kristendomen, och att
detta visar att hedendomen fortsatt var nyskapande och aktiv.

Steinsland
argumenterar för att Heimdall representerar en mer human riktning av
hedendomen, jämfört med myterna omkring Oden. Man stakar ut en ny
framtid fri från de släktfejder och edsbrott och svek som präglade
vikingatiden, både på ett mänskligt och gudomligt plan. Alltså
frigör man sig genom Heimdall från de motsättningar som i
förlängningen leder till Ragnarök. Man har alltså tagit lärdom
från myterna, och genom denna lärdom valt en annan väg. [8]


Himmelsberget, kosmologin
och ursprunget

I sången om Grimner
berättar Oden att Heimdall har sin boning på Himmelsberget.

Vers 13:
Himinbjorg
är den åttonde,
och Heimdall där säges
över helgedomarna härska;
i sitt trevna hus
tömmer gudaväktarn
glad sitt goda mjöd.


Steinsland menar att denna
vers tydliggör att Heimdall hör hemma i de övre kosmologiska
skikten. Vidare nämns i versen att Heimdall därifrån härskar över
helgedomarna, vilket påminner om uppfattningen inom stav att
Heimdall är jarlarnas, det vill säga prästerskapets, beskyddare.
Versen avslutas med att Heimdall i sitt hem glatt dricker sitt goda
mjöd. I nordisk diktkonst refererar mjöd ofta till insikt och
kunskap. Under den här tiden gör man inte heller skillnad mellan
humaniora, vetenskap eller andlig kunskap; det är en senare
uppdelning. Utifrån ett stavperspektiv är det inte någon egentlig
skillnad mellan vetenskap och andlighet, det är endast olika vägar
att försöka förstå vår omvärld och de villkor vi lever under.

Religionshistoriskt är
det inte alls kontroversiellt att hävda att Heimdall har en
kosmologiskt funktion. Inom stav är Heimdall knutpunkten mellan de
sju världarna i kosmologin, och kopplingarna visualiseras med Hagl
runan, alltså en geometrisk illustration av kosmos. Denna
uppfattning är inte helt annorlunda jämfört med källorna som
uppger att Heimdall vaktar bron Bifrost som knyter ihop världarna.
Förutom att stav tillför en geometrisk dimension, så ses även
Heimdall som en personifiering av knutpunkten. Heimdall är alltså
en integrerad del av universum enligt den bild stav förmedlar.

Värt att nämna är att
man inom stav inte förmedlar någon uppfattning om Yggrasil eller
Bifrost, kosmologin knyts helt och hållet samman genom Hagl runan.

Följer man logiska steg
utifrån Stavs kosmologiska illustration, så kan man faktiskt avkoda
stora delar av den nordiska skapelseberättelsen; dessutom rimmar
illustrationen väl med underliggande lager i Eddorna. Utifrån stavs
kosmologi kan man dessutom dra paralleller till klassisk platonism.

Den främsta källan till
nordisk kosmologi kommer från den medeltida isländska skalden
Snorre Sturlasson. Jämfört med Snorres kosmologiska beskrivning är
stavs kosmologi extremt sammanhållen. Snorres kosmologi faller isär
vid närmare granskning, medan stavs kosmologi står pall för
kritisk granskning. Stavkosmologin är unik i vår tid, men jag har
valt att inte publicera detaljstudier av stavkosmologin. Flera gånger
har jag skrivit utkast, men varje gång har jag slutat eftersom det
kändes som jag dissekerade traditionen.

Heimdall hör alltså
samman med den matematik, i form av geometri, ljud och tid, som
återkommer i olika religioners skapelseberättelser. Dessutom utgör
Heimdall det urmedvetande som krävs för att överhuvudtaget kunna
skapa universum. Det är en väletablerad filosofisk uppfattning att
tanken och fantasin kommer före allt. Ingenting kan skapas om inte
någon tänker ut det i förväg. Enligt stavs skapelseberättelse,
som ännu är muntligt traderad, så är det Heimdall som står för
denna tanke. Stav uppfattar alltså Heimdall som den första, och den
äldsta av gudarna. Stav uppfattar till och med att Heimdall stammar
från en tidigare kosmisk cykel.

Heimdall gudarnas
rådgivare

Även gudarna har nytta av
Heimdalls vishet och goda råd. I kvädet om Trym berättas att jätten
Trym har stulit Tors hammare, för att återlämna hammaren kräver
jätten att få gifta sig med Fröja. Fröja vägrar att gå med på
detta, vilket föranleder att Heimdall ger rådet att Tor själv bör
ta på sig brudkläderna. Så här översatte Erik Brate strof 15 i
Trymskvädet:

Då yttrade Heimdall,
av
asar den vitaste, –
han visste väl framtiden
som vanerna
annars –
“Bindom på Tor då
brudelin;
bäre han
det stora
brisingasmycket!


Benämningen den vitaste
av asar är inte helt tydligt enligt språkvetarna, men det verkar
finnas två uppfattningar. Den ena är att vit syftar på att någon
är vacker och har lyster. Den andra möjligheten är att vit syftar
på någon som inte behöver arbeta fysiskt, och som kan sitta i
skuggan och filosofera och därmed undvika solbränna. Inom stav
finns dock uppfattningen att färgen vit är knuten till jarlklassen,
alltså prästerskapet. Heimdall ses som jarlklassens främsta
gudomlighet. De andra gudomligheterna som representerar jarlklassen
har en viss dragning åt krigarna i Herseklassen, det har inte
Heimdall. Han är den mest utpräglade jarlgudomligheten.

Stav- Heimdalls skola

Stav har blivit omtalat
som en stridskonst, men enligt traditionsbäraren är stav främst
ett verktyg för att förmedla kunskap. Ivar Hafskjold har beskrivit
stav som familjens utbildningssystem, genom vilket släktens
medlemmar har erhållit den kunskap de behövt.

Föreställ dig att
Heimdall skall förmedla sin kunskap till människorna, eller att
människor skall förmedla Heimdalls kunskaper, och kunskapen om
Heimdall vidare. Vore det inte i sådana fall lämpligt att försöka
förpacka så mycket av kunskapen som möjligt omkring de runor som
Heimdall lärt människorna? Man skapar helt enkelt ett runbaserat
system där man kodar in matematik i form av tidräkning, geometri
och musik. De gudomligheter som Heimdall lärt människorna om finns
i denna struktur. Men även kosmologin, elementläran och örtmedicin
och annan viktig kunskap. Man går så långt att man till och med
kodar in hantverk och stridskonst. På många olika plan försöker
man med minsta gemensamma nämnare att tydliggöra universums
underliggande hemligheter.

Den som utgår från
systemet får hänvisningar till vad den utifrån sina egna behov bör
studera och expandera för att utveckla sig som människa. Hela den
här artikeln är full med kunskap jag erhållit tack vare att jag
utgått från stav.

Men, även en kult till en
gudomlighet som är väldigt vetenskaplig behöver bön; därför lär
sig eleverna runställningarna. Kort beskrivet en mångfacetterad
ritual där man manifesterar och internaliserar runorna och
applicerar deras form på allt från skriftspråk till stridskonst.
Även bönsång och andningstekniker för stridskonst finns
integrerade i ritualen. Till och med aspekter av förfädersdyrkan
finns i runställningarna.

Det fantastiska med denna
ritual är att man kan lära den på en dag, sedan har man att göra
resten av livet. Genom den egna kroppen och sinnet ger ritualen
utifrån de egna förutsättningarna en individanpassad träning.
Kunskaperna och insikterna överförs i ett mångdimensionellt
kontext, där kropp, sinnen och ande samverkar till att förmedla
kunskapen.

Stridskonsten som lärs
ut, bland annat genom runställningarna, bygger också på minsta
gemensamma nämnare. Man lär ut små byggstenar som ger utövaren
underliggande förståelse för stridskonstens principer och regler,
detta hänger sedan samman med den filosofi inom systemet som
stipulerar hur universum och samhället är konstruerat. Man utgår
från den runbaserade geometri som systemet uppfattar är grunden
till all skapelse i universum. De fem personligheterna, eller
klasserna, som Heimdall strukturerade samhället omkring är också
essentiella inom stridskonsten. Till och med gudomligheterna används
för att manifestera och tydliggöra stridskonsten, vilket i sin tur
förmedlar kunskap om gudomligheternas karaktär.

Heimdalls människokännedom
i relation till de fem klasserna uppmanar dessutom utövaren att ha
ett psykologiskt perspektiv till stridskonst, vad föranleder att man
går i strid? Kan man välja en annan och mer kostnadseffektiv väg?
Vad är det som triggar motståndaren? Hur tänker motståndaren?
Precis som med skapande, så kan ingen större strid vinnas om den
inte först vinns i tanken.

Stav kan alltså liknas
vid en hednisk motsvarighet till fysikens periodiska system, en stark
grundstruktur där utövaren likväl har möjlighet att systematisera
nya upptäckter och insikter efterhand. Därmed stärks systemet och
traditionen ju mer vi studerar och ju mer vi förstår.

Vetenskapsmannen Heimdall
uppmanar oss att värdera all fakta som finns till buds, det finns
ingen motsägelse mellan vår religion och vetenskap. Vi är inte
dogmatiska eller fundamentalistiska. Vi förväntas vara kritiska och
undersökande, även gentemot den egna traditionen. Vi förväntas
analysera stavs struktur, och ifrågasätta de komponenter som ingår,
genom denna process lär vi oss förstå systemet bättre. Jag själv
utgör en av traditionens främsta kritiker, och jag utmanar
traditionen så fort jag ser en chans. Jag har många gånger trott
mig se brister i systematiken, varje gång har systemet vunnit den
intellektuella kampen; och varje gång har jag kommit ut på andra
sidan med mer kunskap. Genom stav har jag utmanat Heimdall, genom
stav har Heimdall utbildat mig. Heimdall är en tålmodig och
överseende lärare.

Fokusen på Heimdall inom
stav, och synen på densamma, innebär att stav är helt unikt i ett
modernt hedniskt perspektiv. Det finns ingen annan form av modern
nordisk hedendom som är i närheten så sammanhållen som stav. Den
starka systematiken, och de oerhört många lager som är inkodade
innebär att stav är en oerhört kraftfull filosofisk tradition. Jag
har personligen aldrig sett någon annan stridskonst där filosofin
och kampkonsten är så hårt integrerade.

Men, det vore ett misstag
att tro att Heimdall är den enda viktiga gudomligheten inom stav.
Heimdall personifierar blott systematiken och strukturen, andra
gudomligheter sätter sin prägel på traditionen som helhet.
Traditionen är så ambitiös, att även det som egentligen inte går
att systematisera är utsatt på kartan, och därmed medvetandegjort
för utövaren. [9]

Stavs tillkomst

Oinsatta människor påstår
emellanåt att stav är ett modernt påfund, men betänk att
ovanstående text enbart är ett litet kondensat av allt traditionen
innehåller. Det torde vara uppenbart för alla hur komplex denna
tradition faktiskt är. Enligt mig finns det tre tänkbara alternativ
omkring stavs tillkomst.

Det första alternativet
är att stav ursprungligen förmedlades direkt av Heimdall, vilket
borde vara den självklara slutsatsen utifrån ett rent religiöst
perspektiv. Men, för den som besitter en gnutta kritiskt tänkande
så framstår detta nog som ett tveksamt påstående.

Det
andra alternativet är att det tog Heimdalls följare åtskilliga
generationer att strukturera och systematisera all kunskap de hade;
med syfte att utbilda kommande generationer, precis på samma sätt
som de uppfattade att Heimdall en gång utbildade deras förfäder.

Men i slutändan är det
nog lättast att sluta sig till att stav är ett modernt påfund. Men
då får man även finna sig i att man geniförklarar skaparen av
systemet. Denna har ju visat på större insikt och förmåga att
tolka nordisk mytologi, kosmologi och runor än både den samlade
akademin och runmagiska rörelsen tillsammans. Skaparen av stav
ligger långt före alla andra på alla plan. Det är förstås
teoretiskt möjligt att det förhåller sig så att stav är skapat
av ett geni. Fast vi utgår som sagt från en logisk och vetenskaplig
filosofisk skola, följdfrågan blir således hur sannolikt det är?

I slutändan bryr sig nog
varken Heimdall, vår traditionsbärare, eller undertecknad om vad
kreti och pleti har för uppfattning om traditionens ursprung. Vi
ärar Heimdalls gärning bland människorna genom att erbjuda de som
efterfrågar andlig bildning efter deras förmåga.

Mitt syfte med att skriva
har varit att sprida kunskap om stav, vilket verkar ha varit till
gagn för en del människor. Men jag hoppas även att jag inspirerat
en och annan till aktivt utövande. Det är omkring det aktiva
utövandet som traditionen får en chans att fortleva. Endast delar
av stav kan överföras via text, viktiga delar av stav måste
upplevas och erfaras för att ge eleven utbyte.


Referenser i texten:

[1] Heimdalls svärd,
http://blogg.angerboda.se/#post6

[2] De fem
personligheterna inom stav, http://blogg.angerboda.se/#post5

[3] Stavs health
practices, http://engblogg.angerboda.se/#post3

[4] Stavar sätter
Heimdalls söner, http://blogg.angerboda.se/#post19

[5] Stridskonsten inom
stav, http://blogg.angerboda.se/#post18

[6] Fungerar stav?,
http://blogg.angerboda.se/#post31

[7] The esoteric rune
calendar of Stav, http://engblogg.angerboda.se/#post5

[8] Gro Steinsland,
Fornnordisk religion, 2007.

[9] Kampkonst, hedendom
och schamanism, http://blogg.angerboda.se/#post16


Icke refererade artiklar
av värde:

The stav poem,
http://engblogg.angerboda.se/#post4

An interview about Stav
and heathenism, http://engblogg.angerboda.se/#post8

The winter thing,
http://engblogg.angerboda.se/#post2

Tenen- det mystiska vapnet
inom stav, http://blogg.angerboda.se/#post12

Mann-runan,
http://blogg.angerboda.se/#post20


Totalt finns ett fyrtiotal
artiklar på mina engelska och svenska bloggsidor.

Citerade Nordiska dikter:

Rigstula: http://heimskringla.no/wiki/Rigstula_(Erik_Brate)

Valans Spådom: http://heimskringla.no/wiki/Valans_spådom

Sången om Grimner: http://heimskringla.no/wiki/Sången_om_Grimner

Kvädet om Trym: http://heimskringla.no/wiki/Kvädet_om_Trym