Jag har ju tidigare delgivit verksamhetsberättelser, men denna kom till på lite annorlunda väg. Nyligen damp det ned ett brev från Skatteverket i min brevlåda. Man ifrågasatte huruvida den byggnad som utgör Sörmlands Stavhov kvalificerar att bära typbeteckningen 827, ecklestiastikbyggnad; alltså en byggnad som används för religiös verksamhet.

Jag redogjorde kort för verksamheten som bedrevs, varav skatteverket ifrågasatte huruvida verksamheten var tillräckligt regelbunden, eller av tillräcklig samhällsnytta. Detta föranledde att jag började fundera omkring årets aktiviteter, vilket manifesteras i denna text. Detta är alltså något så udda som ett kombinerat blogginlägg och partsinlaga, eftersom jag kommer skicka texten även till handläggaren på skatteverket.

Träningen 2018.

När hösten 2017 gick mot vinter så beslutade vi att boka in oss i en gymnastiksal, tanken var att vi skulle fortsätta vår träning under vinterhalvåret. Detta beslut är av nödvändighet eftersom vi inte har råd att värma upp Sörmlands Stavhov under vintern.

Vi valde att boka salen varannan torsdag, inte ett helt slumpmässigt val eftersom gudomligheten Tor har starka band till den typ av träning vi ägnar oss åt. Vår fokus skulle nämligen vara det fysiska uttrycket av stridskonsten inom stav; vilket vi använde som en ingång mot de mer filosofiska och andliga aspekterna av traditionen. Stav är fascinerande eftersom allt är så integrerat att det är svårt att dra gränsen mellan det fysiska och det filosofiska.

När våren kom så flyttade vi tillbaks träningen till Sörmlands Stavhov, vid fint vänder var vi utomhus på hovets gräsmatta, och de få tillfällen det var sämre väder så var vi inomhus i hovet.

Vinterting i Danmark

Vid månadsskiftet januari/februari åkte en delegation för att fira vinterting i Danmark. Alla danska öar var representerade, därutöver engelska, norska och svenska medborgare. Som instruktör hade man bjudit in Graham Butcher från England, en av Ivar Hafskjolds första elever utanför familjen. Dessutom deltog nästa generations traditionsöverhuvud; som höll specialträning för undertecknad och ett par till.

Insatsen från Sörmlands Stavhov var att jag föreläste om stavs syn på livet efter döden, och hur detta skiljer sig från folks befästa idéer om nordisk hedendom och Valhall. För många av åhörarna var det som presenterades något helt nytt. Ett par åhörare verkade förbluffade över att begreppet Valhall knappt finns inom stavs mytologi, trots att Oden utger en central gestalt inom stav. Deltagarna lyssnade dedikerat, och efteråt ställdes många följdfrågor och önskemål om fördjupning i ämnet.

Efter föreläsningen kläcker den danske ”stilchefen” och doktoranden i religionshistoria Benjamin ur sig; ”kul att du föreläste om detta! Nästa vecka skall jag nämligen hålla ett föredrag om synen på döden inom nordisk mytologi”.

Föreläsning i Stockholm

I februari arrangerade vi en gemensam föreläsning med Thomas Karlsson, grundare av ordenssällskapet Dragon Rouge, och doktor i religionshistoria vid Stockholms universitet. Jag föreläste om stavs runbaserade systematik och syn på nordisk kosmologi. Under föreläsningen illustrerades hur den geometri och de kuber som kan skapas utifrån detta; går att knyta an till några av världens främsta filosofiska tankesystem, exempelvis platonismen.

Thomas föreläste om Johannes Bureus, och hans syn på kuber och geometri i förhållande till runor. Bureus var en svensk 1600 tals mystiker som kombinerade runor och kabbala, och som dessutom var lärare åt Gustav II Adolf. Bureus är nog ganska anonym för den bredare allmänheten, men han är sannolikt en av de viktigaste personerna inom den svenska historien.

Det var ganska få som anslöt sig till föreläsningen; men de var desto hängivnare, bland annat hade vi deltagare från Finland och Norrland. Efteråt fick min insats väldigt goda vitsord i sociala medier.

En gemensam nämnare mellan mig och Thomas är samsynen att vi nu har nått en punkt i historien då andlighet och vetenskap börjar finna gemensam mark. Vilket gjorde att paralleller även drogs till de kuber som används inom modern fysik, och som har starka paralleller till de esoteriska kuber föreläsningen byggde på.

Nybörjarhelg

I augusti bjöd vi in till en introduktionshelg på hovet, där presenterade vi stavs grunder både utifrån ett andligt och ett praktiskt perspektiv. Vi ägnade också stora delar av tiden åt fysisk träning inom systemet.

Under helgen gavs en praktisk introduktion till det hälsofrämjande arbete som finns med örter, och healing; och hur detta knyter an till filosofin inom stav. Detta kändes väldigt passande för året, eftersom 2018 enligt den traditionella stavkalendern är gudinnan Friggs år; och hon är knuten framförallt till örtmedicinen inom stav.

Sommarting – Friggs år

Traditionsenligt höll vi sommarting på Sörmlands Stavhov i augusti, och för femte året i rad närvarade vår traditionsbärare Ivar Hafskjold. I år hade vi valt att krympa det lite bland annat genom att separera nybörjarträningen till helgen innan, detta föranledde att vi faktiskt kunde fokusera mer, och hinna med mer under helgen. Som nämnts i tidigare inlägg så blev resultatet att applikationer med yxa som legat i glömska under omkring 60 år kom upp till ytan igen. Trots att vi var färre i år, så var vi likväl internationella; och som brukligt bevistades sommartinget av våra bröder från Danmark. Dessa hade med sig både viltkött, mjöd och honung; och de var oerhört hjälpsamma med matlagning och annat praktiskt. För alla närvarande var det en oerhört givande helg.

Hösten 2018

I oktober när det inte längre var gångbart att träffas varje vecka i hovet, så gjorde vi precis som förra året och bokade in en gymnastiksal. I år har vi fått bidrag från ett studieförbund, och kan således boka en större lokal och dessutom träffas vi varje vecka. Vi är också fler deltagare än förra året. Detta kommer fortgå till och med mars 2019. Därefter flyttar vi tillbaks verksamheten till hovet igen. Vi har även sträckt ut handen och erbjudit utomstående att närvara vid ett antal öppna träningstillfällen. Utöver detta har det även kommit upp önskemål om att hålla en träningsdag för några av de fruar och systrar som finns omkring stavutövarna i trakten. För denna aktivitet kommer vi i sådana fall att värma upp hovet för sista gången 2018. Under kvällen så passar vi sedan på att fira julavslutning tillsammans med familjerna.

Utblick 2019

Enligt stavs kalender är 2019 gudinnan Fröjas år, vilket är lite speciellt i kalendern av olika skäl. Det är bland annat ett år som ses som lite extra fruktsamt.

Träningen fortsätter en gång i veckan under hela året. Målsättningen är att höja nivån allmänt och få fram fler instruktörer som kan lära ut både stavs praktiska applikationer och den filosofi och andlighet som ligger bakom detta.

I februari planerar vi att återigen skicka delegation till Danmark, för att deltaga i deras vinterting. De är väldigt ambitiösa och planerar att expandera högtidsfirandet. Jag har blivit inbjuden att föreläsa i år igen, men p.g.a. min arbetssituation så kan jag sannolikt inte närvara.

Vi skissar även på en nybörjarföreläsning någon gång i mars, där vi dels går igenom traditionens historia och filosofi och vad som finns inom stav. Förhoppningsvis kan vi även kombinera detta med lite praktisk introduktionsträning.

Vi planerar att traditionsenligt fira sommarting 2019, och precis som förra året kommer vi att dela upp det över två helger. En för de med mindre erfarenhet, och en för de som hunnit fördjupa sig i stav en längre tid.

Vi diskuterar även möjligheten att bilda en förening nästa år, detta för att kunna bygga upp en ekonomisk buffert för våra aktiviteter. Som det varit tidigare har ett fåtal individer lagt ut ur egen ficka, sedan har omkostnaden fördelats på de som närvarat. Detta är allt annat än optimalt.

Dessutom har det under året utvecklat sig så att fler familjer har flyttat närmare hovet, vilket gör att vi faktiskt börjar etablera en lokal församling. I och med det finns större behov av formell organisation omkring verksamheten.

Sammanfattningsvis

När jag sammanställer allt detta, så inser jag att verksamheten inte alls är så blygsam som jag först föreställde mig. Nästa år fortsätter vi alltså att träffas varje vecka, och utöver det kommer vi ha flera andra arrangemang där vi möts och firar högtider. Hela verksamheten utgår från Sörmlands Stavhov, även om vi av praktiska skäl befinner oss på annan ort under vinterhalvåret.

Baserat på ovanstående är det knappast förmätet att hävda att vi är den mest aktiva gruppen inom den hedniska sfären i Sverige. Vi är också den enda hedniska grupperingen, så vitt jag vet, som har en fast plats i form av ett andaktshus. Att detta hus inte skulle kvalificeras att bära fastighetsbeteckningen 827 är orimligt. Jag har väldigt svårt att föreställa mig att en präst som har tillgång till en fastighet med typkod 827 skulle bli ifrågasatt, samt att skatteverket skulle hävda att det vore rimligare att taxera detta hus som en hyreshusenhet. Jag är också tveksam till att man skulle ifrågasätta typkoden på alla de bönehus som står i olika byar och knappt används varje år. Faktum är att verksamheten i Sörmlands Stavhov är betydligt mer frekvent idag, jämfört med de sista tio åren det ägdes av en kristen församling.

Jag har anfört att jag som gode har jag en likvärdig roll som en kristen präst, och jag utför handlingar som är jämställbara med bön i detta hus; och jag bjuder in andra att deltaga i verksamheten. Ingen annan verksamhet förekommer. Det är alltså ett andaktshus, där det förekommer regelbunden religiös verksamhet; och verksamheten är av samhällsnytta. Det återstår att se huruvida skatteverket delar denna uppfattning.