Jag
har ju tidigare delgivit verksamhetsberättelser, men denna kom till
på lite annorlunda väg. Nyligen damp det ned ett brev från
Skatteverket i min brevlåda. Man ifrågasatte huruvida den byggnad
som utgör Sörmlands Stavhov kvalificerar att bära typbeteckningen
827, ecklestiastikbyggnad; alltså en byggnad som används för
religiös verksamhet.

Jag
redogjorde kort för verksamheten som bedrevs, varav skatteverket
ifrågasatte huruvida verksamheten var tillräckligt regelbunden,
eller av tillräcklig samhällsnytta. Detta föranledde att jag
började fundera omkring årets aktiviteter, vilket manifesteras i
denna text. Detta är alltså något så udda som ett kombinerat
blogginlägg och partsinlaga, eftersom jag kommer skicka texten även
till handläggaren på skatteverket.

Träningen
2018.

När
hösten 2017 gick mot vinter så beslutade vi att boka in oss i en
gymnastiksal, tanken var att vi skulle fortsätta vår träning under
vinterhalvåret. Detta beslut är av nödvändighet eftersom vi inte
har råd att värma upp Sörmlands Stavhov under vintern.

Vi
valde att boka salen varannan torsdag, inte ett helt slumpmässigt
val eftersom gudomligheten Tor har starka band till den typ av
träning vi ägnar oss åt. Vår fokus skulle nämligen vara det
fysiska uttrycket av stridskonsten inom stav; vilket vi använde som
en ingång mot de mer filosofiska och andliga aspekterna av
traditionen. Stav är fascinerande eftersom allt är så integrerat
att det är svårt att dra gränsen mellan det fysiska och det
filosofiska.

När
våren kom så flyttade vi tillbaks träningen till Sörmlands
Stavhov, vid fint vänder var vi utomhus på hovets gräsmatta, och
de få tillfällen det var sämre väder så var vi inomhus i hovet.

Vinterting
i Danmark

Vid
månadsskiftet januari/februari åkte en delegation för att fira
vinterting i Danmark. Alla danska öar var representerade, därutöver
engelska, norska och svenska medborgare. Som instruktör hade man
bjudit in Graham Butcher från England, en av Ivar Hafskjolds första
elever utanför familjen. Dessutom deltog nästa generations
traditionsöverhuvud; som höll specialträning för undertecknad och ett par till.

Insatsen
från Sörmlands Stavhov var att jag föreläste om stavs syn på
livet efter döden, och hur detta skiljer sig från folks befästa
idéer om nordisk hedendom och Valhall. För många av åhörarna var
det som presenterades något helt nytt. Ett par åhörare verkade
förbluffade över att begreppet Valhall knappt finns inom stavs
mytologi, trots att Oden utger en central gestalt inom stav.
Deltagarna lyssnade dedikerat, och efteråt ställdes många
följdfrågor och önskemål om fördjupning i ämnet.

Efter
föreläsningen kläcker den danske ”stilchefen” och doktoranden
i religionshistoria Benjamin ur sig; ”kul att du föreläste om
detta! Nästa vecka skall jag nämligen hålla ett föredrag om synen
på döden inom nordisk mytologi”.

Föreläsning
i Stockholm

I
februari arrangerade vi en gemensam föreläsning med Thomas
Karlsson, grundare av ordenssällskapet Dragon Rouge, och doktor i
religionshistoria vid Stockholms universitet. Jag föreläste om
stavs runbaserade systematik och syn på nordisk kosmologi. Under
föreläsningen illustrerades hur den geometri och de kuber som kan
skapas utifrån detta; går att knyta an till några av världens
främsta filosofiska tankesystem, exempelvis platonismen.

Thomas
föreläste om Johannes Bureus, och hans syn på kuber och geometri i
förhållande till runor. Bureus var en svensk 1600 tals mystiker som
kombinerade runor och kabbala, och som dessutom var lärare åt
Gustav II Adolf. Bureus är nog ganska anonym för den bredare
allmänheten, men han är sannolikt en av de viktigaste personerna
inom den svenska historien.

Det
var ganska få som anslöt sig till föreläsningen; men de var desto
hängivnare, bland annat hade vi deltagare från Finland och
Norrland. Efteråt fick min insats väldigt goda vitsord i sociala
medier.

En
gemensam nämnare mellan mig och Thomas är samsynen att vi nu har
nått en punkt i historien då andlighet och vetenskap börjar finna
gemensam mark. Vilket gjorde att paralleller även drogs till de
kuber som används inom modern fysik, och som har starka paralleller
till de esoteriska kuber föreläsningen byggde på.

Nybörjarhelg

I
augusti bjöd vi in till en introduktionshelg på hovet, där
presenterade vi stavs grunder både utifrån ett andligt och ett
praktiskt perspektiv. Vi ägnade också stora delar av tiden åt
fysisk träning inom systemet.

Under
helgen gavs en praktisk introduktion till det hälsofrämjande arbete
som finns med örter, och healing; och hur detta knyter an till
filosofin inom stav. Detta kändes väldigt passande för året,
eftersom 2018 enligt den traditionella stavkalendern är gudinnan
Friggs år; och hon är knuten framförallt till örtmedicinen inom
stav.

Sommarting
– Friggs år.

Traditionsenligt
höll vi sommarting på Sörmlands Stavhov i augusti, och för femte
året i rad närvarade vår traditionsbärare Ivar Hafskjold. I år
hade vi valt att krympa det lite bland annat genom att separera
nybörjarträningen till helgen innan, detta föranledde att vi
faktiskt kunde fokusera mer, och hinna med mer under helgen. Som
nämnts i tidigare inlägg så blev resultatet att applikationer med
yxa som legat i glömska under omkring 60 år kom upp till ytan igen.

Trots
att vi var färre i år, så var vi likväl internationella; och som
brukligt bevistades sommartinget av våra bröder från Danmark.
Dessa hade med sig både viltkött, mjöd och honung; och de var
oerhört hjälpsamma med matlagning och annat praktiskt. För alla
närvarande var det en oerhört givande helg.

Hösten
2018.

I
oktober när det inte längre var gångbart att träffas varje vecka
i hovet, så gjorde vi precis som förra året och bokade in en
gymnastiksal. I år har vi fått bidrag från ett
studieförbund, och kan således boka en större lokal och dessutom
träffas vi varje vecka. Vi är också fler deltagare än förra
året. Detta kommer fortgå till och med mars 2019. Därefter flyttar
vi tillbaks verksamheten till hovet igen. Vi har även sträckt ut
handen och erbjudit utomstående att närvara vid ett antal öppna
träningstillfällen.

Utöver
detta har det även kommit upp önskemål om att hålla en
träningsdag för några av de fruar och systrar som finns omkring
stavutövarna i trakten. För denna aktivitet kommer vi i sådana
fall att värma upp hovet för sista gången 2018. Under kvällen så
passar vi sedan på att fira julavslutning tillsammans med
familjerna.

Utblick
2019

Enligt
stavs kalender är 2019 gudinnan Fröjas år, vilket är lite
speciellt i kalendern av olika skäl. Det är bland annat ett år som
ses som lite extra fruktsamt.

Träningen
fortsätter en gång i veckan under hela året. Målsättningen
är att höja nivån allmänt och få fram fler instruktörer som kan
lära ut både stavs praktiska applikationer och den filosofi och
andlighet som ligger bakom detta.

I
februari planerar vi att återigen skicka delegation till Danmark,
för att deltaga i deras vinterting. De är väldigt ambitiösa och
planerar att expandera högtidsfirandet. Jag har blivit inbjuden att
föreläsa i år igen, men p.g.a. min arbetssituation så kan jag
sannolikt inte närvara.

Vi
skissar även på en nybörjarföreläsning någon gång i mars, där
vi dels går igenom traditionens historia och filosofi och vad som
finns inom stav. Förhoppningsvis kan vi även kombinera detta med
lite praktisk introduktionsträning.

Vi
planerar att traditionsenligt fira sommarting 2019, och precis som
förra året kommer vi att dela upp det över två helger. En för de
med mindre erfarenhet, och en för de som hunnit fördjupa sig i stav
en längre tid.

Vi
diskuterar även möjligheten att bilda en förening nästa år,
detta för att kunna bygga upp en ekonomisk buffert för våra
aktiviteter. Som det varit tidigare har ett fåtal individer lagt ut ur egen ficka, sedan har omkostnaden fördelats på de som
närvarat. Detta är allt annat än optimalt.

Dessutom
har det under året utvecklat sig så att fler familjer har flyttat
närmare hovet, vilket gör att vi faktiskt börjar etablera en lokal
församling. I och med det finns större behov av formell
organisation omkring verksamheten.

Sammanfattningsvis

När
jag sammanställer allt detta, så inser jag att verksamheten inte
alls är så blygsam som jag först föreställde mig. Nästa år
fortsätter vi alltså att träffas varje vecka, och utöver det
kommer vi ha flera andra arrangemang där vi möts och firar
högtider. Hela verksamheten utgår från Sörmlands Stavhov, även
om vi av praktiska skäl befinner oss på annan ort under
vinterhalvåret.

Baserat
på ovanstående är det knappast förmätet att hävda att vi är
den mest aktiva gruppen inom den hedniska sfären i Sverige. Vi är
också den enda hedniska grupperingen, så vitt jag vet, som har en
fast plats i form av ett andaktshus. Att detta hus inte skulle
kvalificeras att bära fastighetsbeteckningen 827 är orimligt.

Jag
har väldigt svårt att föreställa mig att en präst som har
tillgång till en fastighet med typkod 827 skulle bli ifrågasatt,
samt att skatteverket skulle hävda att det vore rimligare att taxera
detta hus som en hyreshusenhet. Jag är också tveksam till att man
skulle ifrågasätta typkoden på alla de bönehus som står i olika
byar och knappt används varje år. Faktum är att verksamheten i
Sörmlands Stavhov är betydligt mer frekvent idag, jämfört med de
sista tio åren det ägdes av en kristen församling.

Jag
har anfört att jag som gode har jag en likvärdig roll som en
kristen präst, och jag utför handlingar som är jämställbara med
bön i detta hus; och jag bjuder in andra att deltaga i verksamheten.
Ingen annan verksamhet förekommer. Det är alltså ett andaktshus,
där det förekommer regelbunden religiös verksamhet; och
verksamheten är av samhällsnytta. Det återstår att se huruvida
skatteverket delar denna uppfattning.